ملات ترمیمی و رستوراسیون
  • CERMIGROUT | مقاومت بالا و فوق روان ملات گروتینگ ، چروک بر نمیدارد CERMIGROUT | مقاومت بالا و فوق روان ملات گروتینگ ، چروک بر نمیدارد
  • 2 - 10 CERMIMORTAR | استر نظافت و ترمیم 2 - 10 CERMIMORTAR | استر نظافت و ترمیم
  • 3 - 20 CERMIMORTAR | استر ترمیمی و تعمیری با مواد پر کن درشت 3 - 20 CERMIMORTAR | استر ترمیمی و تعمیری با مواد پر کن درشت
  • CERMIFINE | آستر برای زیر رنگ با مواد پر کننده ریز CERMIFINE | آستر برای زیر رنگ با مواد پر کننده ریز