محصولات بند کشی
  • CERMIJOINT COLOR | رنگ بندکشی درز ها با صمغ آکریلیک مخصوص CERMIJOINT COLOR | رنگ بندکشی درز ها با صمغ آکریلیک مخصوص
  • CERMIJOINT EPOSOL PRO | خمیر بندکشی درزگیر مخصوص پایه اپوکسی،مقاومت شیمیایی فوق العاده،نظافت فوق العاده راحت CERMIJOINT EPOSOL PRO | خمیر بندکشی درزگیر مخصوص پایه اپوکسی،مقاومت شیمیایی فوق العاده،نظافت فوق العاده راحت
  • CERMIJOINT EPOSOL | خمیر بندکشی درزگیر مخصوص پایه اپوکسی , مقاومت شیمیایی فوق العاده CERMIJOINT EPOSOL | خمیر بندکشی درزگیر مخصوص پایه اپوکسی , مقاومت شیمیایی فوق العاده
  • CERMIJOINT 3-10 FLEX | پودر بند کشی رنگی ضد آب در 24 رنگ CERMIJOINT 3-10 FLEX | پودر بند کشی رنگی ضد آب در 24 رنگ
  • CERMIJOINT 2-10 HRC | مواد بندکشی استخر در 24 رنگ CERMIJOINT 2-10 HRC | مواد بندکشی استخر در 24 رنگ
  • CERMIJOINT 1-6 EXTRA | پودر بندکشی محیط داخلی در 24 رنگ CERMIJOINT 1-6 EXTRA | پودر بندکشی محیط داخلی در 24 رنگ
  • CERMIJOINT 0-3 FLEX | پودر بند کشی نازک ضدآب در 24 رنگ CERMIJOINT 0-3 FLEX | پودر بند کشی نازک ضدآب در 24 رنگ